Record weinig geld / oplopende schulden voor gemeenten, Landsmeer….?

Voor het eerst in 45 jaar duurt de krimp bij de overheid nu al langer dan een jaar, stelt ING in haar jaarbericht over de publieke sector.
Landsmeer was ooit een artikel 12 gemeente (te veel uitgeven, dan aan handje van moeder overheid) , binnenkort weer?

De uitgaven van gemeenten zijn in drie jaar tijd met 3,8 miljard euro  gedaald. Naast besparing op de inkoop wordt ook veel bezuinigd op groenonderhoud en subsidies. Ondanks alles hebben steeds meer gemeenten tekorten en oplopende schulden, en die groeien vanzelf, rente…
Vooral de stijgende bijstands- en andere voor gemeenten eerder als gunstiger geziene uitkeringen drukken  zwaar op het budget.

Zoals de overheveling  van jeugdzorg, ondersteuning van ouderen en hulp bij het vinden van werk  hebben grote impact.
Een minder versnipperde ondersteuning  dichter bij de burger is het doel. De beperkte middelen die gemeenten  daarvoor gaan ontvangen zullen een versobering van het  voorzieningenniveau inhouden. Gemeenten doen er volgens de bank goed  aan samen op te trekken, om zo met verzekeraars (huh? dat is toch per definitie geld dumpen gemiddeld voor de klanten?)  en burgers voldoende  ondersteuning te bieden, kosten te beperken en best practices te delen.

Waarom niet slimmer aanbesteden
?
De sleutel tot het vergroten van kwaliteit en kosteneffectiviteit ligt  onder meer in het slimmer inrichten van (Europese)  aanbestedingstrajecten, stelt ING. Gemeenten kunnen deze binnen de bestaande  richtlijnen doelgerichter vormgeven. Te vaak worden volgens de  ING-economen nog ‘irrelevante eisen’ gesteld. Gevolg is dat één of  meerdere potentiële inschrijvers zich terugtrekken, wat tot onnodig hoge  kosten en ver van optimale uitkomsten kan leiden.
De totale gemeenteschuld ligt halverwege 2013 bijna 14 miljard  euro (40%) hoger dan zes jaar geleden. Reken er de rente bij en de schuld is nog veel hoger over nog eens 6 jaar.
De uitkering uit het  gemeentefonds is per inwoner gedaald van 927 euro in 2010 tot gemiddeld  878 euro in 2013. Vanaf 2015 neemt deze weer toe. De in behandeling  zijnde Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) zal vanaf 2017 de  tekortruimte voor gemeenten maximeren, in lijn met Europese afspraken.

Advertenties