Aanlegplaats pont kanaaldijk 122

Kennisgeving inzage ontwerpomgevingsvergunning voor het realiseren van een aanlegplaats voor een veerpont op het adres Kanaaldijk 122 te Watergang

Overeenkomstig artikel 3.12 Wabo maken burgemeester en wethouders van Waterland bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo af te wijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Landsmeer 1ste herziening’ en omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een aanlegplaats voor een veerpont op het adres Kanaaldijk 122 te Watergang, kadastraal bekend als sectie H nummer 366.

Het ontwerpbesluit, het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen van de raad en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken van 6 juli 2012 tot en met 16 augustus 2012 ter inzage in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit indienen t.a.v. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Monnickendam. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling VROM, telefoonnummer 0299-658507.

De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.

Advertenties