AANKONDIGING opdracht en aanbesteding

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Diensten.

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Stichting Allure, Postbus 23, 1687 ZG  Wognum (NL).
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst:http://www.stichtingallure.nl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Octavia Siertsema Inkoopcoaching & Training, (NL). t.a.v.: Mw. O.M. Siertsema. Tel.: 0655806096. E-mail: info@octavia-siertsema.nl. URL: http://www.octavia-siertsema.nl.
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Octavia Siertsema Inkoopcoaching & Training, (NL). t.a.v.: Mw. O.M. Siertsema. Tel.: 0655806096. E-mail: info@octavia-siertsema.nl. URL: http://www.octavia-siertsema.nl.
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of lokale instantie.
Onderwijs,
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING:
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aanbesteding schoonmaakwerkzaamheden
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Diensten.Categorie diensten: nr. 14.

Belangrijkste plaats van dienstverlening: Hoogwoud, Opmeer, Aartswoud, Berkhout, Avenhorn, Obdam, Twiske, Midwoud, Benningbroek, Ursem, Medemblik, Abbekerk, Hauwert, Wognum. .

NUTS code: NL32.

II.1.3) De aankondiging betreft:
Een overheidsopdracht.
II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst:
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden en het uitvoeren van glasbewassing.
II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90911200
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.
II.1.8) Verdeling in percelen:
Neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd:
Neen.
II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang:
Alle scholen tezamen hebben een bvo van ca. 13.000 m2
II.2.2) Opties:
Neen.
II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:
Periode in maanden: 60 (vanaf de gunning van de opdracht).

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zie aanbestedingsdocument.
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie aanbestedingsdocument
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie aanbestedingsdocument
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
Neen.
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie aanbestedingsdocument
III.2.2) Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:Zie aanbestedingsdocumentEventueel vereiste minimumeisen:Zie aanbestedingsdocument
III.2.3) Vakbekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie aanbestedingsdocumentEventueel vereiste minimumeisen: Zie aanbestedingsdocument
III.2.4) Voorbehouden opdrachten:
Neen.
III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
Neen.
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:
Neen.

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure:
Openbaar.
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:
Economische meest voordelige inschrijving (EMVI), gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 03/02/2012 – 14:00Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
06/02/2012 – 11:00.
IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
Nederlands.
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
Periode in dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
06/02/2012 – 11:15.

 

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT:
Neen.
VI.2) OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
Neen.
VI.3) NADERE INLICHTINGEN:
Zie aanbestedingsdocument
VI.4) Beroepsprocedures:
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie:
VI.4.2) Instellen van beroep:
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:
VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
16/12/2011.