Landsmeer: weer afwijking bestemmingsplan

Kennisgeving afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 2.12. eerste lid, onder a, sub 3° Wabo, medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan voor het oprichten van 21 eengezinswoningen en 13 appartementen in het Breekoeverproject op de percelen Piraat, Spanker, Regenboog en Sportlaan te Landsmeer (aanvraagnr. OV2010030). De gemeenteraad heeft voor de aanvraag een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven.

Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 3 augustus 2011 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op de website http://www.landsmeer.nl.

Vóór afloop van bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit en de vvgb naar voren brengen, gericht aan het college van b&w van Landsmeer, postbus 1, 1120 AA Landsmeer. Tijdens bovengenoemde termijn bestaat tevens de mogelijkheid tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen na telefonische afspraak via tel: 020-4877166.

Wat de gemeente wellicht bedoelt ook, is dat men nu bij punt 9 is, punt 9 op de volgende webpagina:

http://www.wabobank.nl/procedures/procedure-omgevingsvergunning-voor-afwijken-van-bestemmingsplan

Zoek trefwoorden: bouw plan bouwplan bouwplannen landsmeer bestemmingplan bestemmingsplan breek breekoever oever nieuwe wijk bouwen sportlaan

Advertenties