Weer bestemmingsplan strijdige ideeen.

Mededeling ex artikel 6.14 Bor

Burgemeester en Wethouders van Landsmeer maken bekend dat zij op 29 juli 2011, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wabo een omgevingsvergunning hebben verleend voor generatiewonen op het perceel Noordeinde 89a te Landsmeer. Het generatiewonen is strijdig met bestemmingsplan ‘Het Lint’. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 6 weken na besluitdatum beroep instellen tegen de omgevingsvergunning door een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank te Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter, treedt hetbesluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Informatie

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 6 juli 2011 gedurende zes weken tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer.
Tevens is het besluit te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl                                      

1. wat is generatie wonen, over welke leeftijd hebben we het dan?
2. is dat ‘generatie wonen’ zoiets als de zaanse schans, dus met oud-landsmeerse huisjes, jol in de sloot, kippenhok, eenden-run e.d.?