Inspraak/informatie avonden Twiske, Ilperveld enz.

Misschien interessant voor onze leden, natuurlijk omdat wij veel in het Twiske lopen, en deze beslissingen invloed kunnen hebben op ons loop- en wellicht parkeer etc. plezier.

Start consultatie Natura 2000 beheerplannen Laag Holland

De provincie Noord-Holland heeft conceptbeheerplannen laten opstellen voor de natuurgebieden in Laag-Holland die deel uitmaken van het Europese natuurnetwerk ‘Natura 2000’. De komende tijd kan iedereen reageren op deze plannen.

—>>>>   U w     r e a c t i  es    worden meegenomen bij het    o p s t e l l  e n      van ontwerpbeheerplannen.

In een beheerplan staat beschreven hoe de bescherming van deze internationaal belangrijke natuur en het gebruik van het gebied de komende 6 jaar samen kunnen gaan. Ook staat in de plannen welke activiteiten zonder meer kunnen worden voortgezet, en voor welke activiteiten in de toekomst een vergunning nodig is, omdat deze mogelijk schadelijk zijn voor de natuur. De meeste activiteiten die nu in Laag-Holland plaatsvinden blijven vergunningvrij.

Stikstofaanpak
Behalve in Zeevang moet in alle Natura 2000 gebieden in Laag Holland de hoeveelheid stikstof omlaag. Door te veel stikstof groeit een aantal ‘ongewenste’ plantensoorten erg snel. Deze planten verdringen andere (beschermde) plantensoorten. De agrarische sector in Laag Holland werkt aan een plan om op basis van vrijwillige maatregelen de stikstofbelasting door de landbouw terug te brengen. Stikstof is vooral afkomstig van het verkeer, de industrie en de landbouw. Daarom zijn landelijke en regionale maatregelen nodig. Het Rijk en de provincies werken aan een gezamenlijke aanpak (PAS: Programmatische Aanpak Stikstof). Pas als deze aanpak vorm heeft gekregen, kan het onderdeel ‘stikstof’ in de Natura 2000 beheerplannen worden ingevuld.

Data en locaties van de informatieavonden
De provincie wil de conceptbeheerplannen onder de aandacht brengen en de reacties op deze plannen horen. Inwoners en belanghebbenden kunnen hiervoor een informatieavond bezoeken. De avonden beginnen om 19.30 uur.

 • 3 februari
  Ilperveld, Oostzanerveld, ‘t Twiske en Varkensland, Dorpshuis De Wije Ilp te Den Ilp
 • 7 februari
  Eilandspolder, café ’s Lands Welvaren te Schermerhorn
 • 10 februari
  Zeevang, Dorpshuis de Zwaan te Hobrede
 • 14 februari
  Wormer-Jisper-Kalverpolder, Het Wapen van Wormer te Wormer
 • 7 februari
  Polder Westzaan, Restaurant de Prins te Westzaan

Tot maandag 28 februari kunnen reacties ook met een reactieformulier worden ingediend via info-laagholland@tauw.nl. De beheerplannen, samenvattingen van deze plannen en het reactieformulier zijn te vinden bij de ‘terinzageleggingen’.

In samenwerking met betrokken partijen
De conceptbeheerplannen zijn opgesteld in samenwerking met gemeenten, natuurorganisaties, de agrarische sector, de recreatiesector, het Hoogheemraadschap, Kamers van Koophandel, het Ministerie van EL&I en Rijkswaterstaat. Tijdens eerdere bijeenkomsten hebben inwoners en gebruikers van het gebied kunnen meedenken.

Naar aanleiding van de reacties op de conceptbeheerplannen worden de ontwerpbeheerplannen opgesteld. Nadat deze ontwerp beheerplannen zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten en de minister van EL&I volgt een formele inspraakprocedure.

Advertenties