bestemmingsplan Het Lint’, Landsmeer

  • Vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Het Lint’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landsmeer maakt ingevolge artikel 3.8 lid 3 jo. 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 juni 2010 het bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Het Lint’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit wordt vanaf woensdag 25 augustus 2010 met het bestemmingsplan gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage gelegd.

Tevens zijn het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken beschikbaar in digitale vorm vanaf de gemeentelijke internetsite: http://www.landsmeer.nl.

Het bestemmingsplan geeft de onderdelen van bestemmingsplan ‘Het Lint 2005’, die geen goedkeuring hebben gekregen een juiste bestemming. Ook zijn er ambtshalve enkele kleine aanpassingen gemaakt ten opzichte van bestemmingsplan ‘Het Lint 2005’.

Degenen, die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpplan bij de gemeenteraad hebben kenbaar gemaakt, alsmede belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen gedurende voornoemde beroepstermijn van zes weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad met een aantal kleine wijzigingen vastgesteld ten aanzien van het ontwerp, belanghebbenden kunnen ten aanzien van de wijzigingen direct beroep instellen. \

Bezwaar / beroep doen ? :
Tevens kunt u gedurende de beroepstermijn – naast een beroepsschrift – een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zonder dit verzoek treedt het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan in werking direct na afloop van de beroepstermijn.

Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De adressering van het verzoek om voorlopige voorziening is gelijk aan die van het beroepsschrift.

x-tra zoekwoorden: bestemming plan bestemmings plan bestemmingplan 

Advertenties