Volksvertegenwoordigers laten besluiten over aan B en W…

Dualisme? :-)  Niet dat ik op onderstaande iets tegen heb, wat wel opvalt is hoe dit loopt en let er maar op, bestemmingsplannen zijn altijd zo zwak / sterk als de politiek die er wel/niets mee wil.

Kennisgeving Ontwerpprojectbesluit Dorpsstraat 65–67
Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. De gemeente heeft een aanvraag ontvangen voor het oprichten van twee winkels en vier woningen op het perceel Dorpsstraat 65–67 te Landsmeer (aanvraagnr. B2008116).

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan.
De gemeenteraad heeft
op grond van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening op 27 oktober 2009 besloten medewerking te verlenen aan het bouwplan en heeft deze bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit gedelegeerd aan burgemeester en wethouders.

Makkelijk zo he, de volksvertegenwoordigers leggen de ‘verantwoording’ gewoon bij B en W.
Bestemmingsplannen? Dat is niets, tot de volgende niets er voor in de plaats gezet is…
Stemmen dus, dan kan ook UW partij de besluiten ‘delegeren’ :-)

Inzage: Het ontwerpprojectbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van woensdag 18 november 2009 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Tevens zijn het ontwerpprojectbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende deze termijn digitaal in te zien via de website van de gemeente Landsmeer: http://www.landsmeer.nl.

Zienswijzen: Vóór afloop van bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerpprojectbesluit naar voren brengen. Tijdens bovengenoemde termijn bestaat tevens de mogelijkheid tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen na telefonische afspraak via tel: 020-4877166.

Advertenties

One thought on “Volksvertegenwoordigers laten besluiten over aan B en W…

  1. Politici en ambtenaren zijn experts in het afschuiven van verantwoordelijkheden.

Reacties zijn gesloten.